Dla uczniów

Samorząd uczniowski 2018/2019

13 września społeczność uczniowska poznała nowy skład samorządu uczniowskiego:

Przewodnicząca- Weronika Włodarczyk-kl. VIII

Z-ca przewodniczącej- Kinga Trzeszczak kl. VIII

Skarbnik – Iga Małolepsza kl. VII

Sekretarz – Anna Bendkowska kl. VI

Opiekunem z ramienia Rady Pedagogicznej został wybrany          Mariusz Cymerman.

 

Egzamin klasy VIII

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej pokazowe arkusze egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w kwietniu 2019 roku. W wypadku języka polskiego trwać on będzie 120 minut.

Podczas egzaminu zdający otrzyma arkusz egzaminacyjny, który będzie się składał z dwóch części. Pierwsza część będzie zawierać zadania zorganizowane wokół dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu:
a) tekstu literackiego (poezji, epiki albo dramatu) oraz
b) tekstu nieliterackiego (naukowego, popularnonaukowego albo publicystycznego).
Łącznie oba teksty będą liczyły nie więcej niż 1000 słów.
Większość zadań w tej części arkusza będzie się odnosić bezpośrednio do ww. tekstów. Wśród zadań w tej części arkusza mogą pojawić się również:
• zadania zawierające fragmenty innych tekstów literackich i nieliterackich, teksty ikoniczne (np. plakat, reprodukcję obrazu), przysłowia, powiedzenia, frazeologizmy itp. ORAZ/LUB
• zadania samodzielne, nieodnoszące się do tekstów wymienionych w punkcie a) lub b).

W drugiej części arkusza znajdą się propozycje dwóch tematów wypracowań, z których uczeń będzie wybierał jeden i pisał tekst nie krótszy niż 200 słów. Uczeń będzie dokonywał wyboru spośród:
a) tematu o charakterze twórczym (np. opowiadanie twórcze) oraz
b) tematu o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawka, artykuł, przemówienie). Każdy temat będzie wymagał odwołania się do obowiązkowej lektury szkolnej ORAZ/LUB do utworu bądź utworów samodzielnie wybranych przez ucznia.

……………………………………………………

 

BARDZO WYSOKI WYNIK SZKOŁY W TEŚCIE Z JĘZYKA POLSKIEGO (75%)
W tym roku szkolnym uczniowie klasy szóstej, najstarszej w  naszej szkole,  biorą udział w ogólnopolskim programie „Lepsza Szkoła”, badającym wyniki z języka polskiego w sposób porównywalny, pokazujący postępy dzieci na tle rówieśników z innych szkół w województwie i Polsce. Każdy uczeń otrzymuje indywidualne raporty, które odzwierciedlają jego wynik na tle klasy i w kraju. W zakładce dostępny raport wyników ogólnopolskich oraz wyniku szkoły.

Samorząd Szkolny 2016-2107

Przewodniczący- Seweryn Knop kl. V

Z-ca przewodniczącego– Kinga Trzeszczak kl. VIsamorzad

Sekretarz-Gabriela Lewandowska kl. IV

Skarbnik- Weronika Chrzęst kl. V

Opiekunem wybrany został mgr Mariusz Cymerman